Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o pracy w PUP

 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń w Referacie Informacji, Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 • ilość etatów – 1 (1 osoba)

 • umowa o pracę na czas nieokreślony, poprzedzona umową na czas określony

od 01.12.2020r.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 4. nieposzlakowaną opinię;

 5. wykształcenie wyższe;

 6. staż pracy w administracji publicznej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw;

 2. umiejętność interpretacji przepisów, analitycznego myślenia;

 3. umiejętność podejmowania decyzji, w tym samodzielność, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;

 4. umiejętność pracy w zespole;

 5. dobra organizacja pracy;

 6. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu OFFICE, przeglądarki internetowej, obsługa poczty elektronicznej;

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dokonywanie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

- ustalanie i wydawanie decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną lub poszukującą pracy,

utracie statusu osoby bezrobotnej oraz nabyciu bądź utracie prawa do zasiłku lub innych świadczeń wynikających z ustawy;

- przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i uprawnionym instytucjom;

3) obsługa SI Syriusz i programów w zakresie realizowanych zadań;

4) archiwizacja dokumentacji;

5) bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca na cały etat;

 2. praca w godzinach : poniedziałek - wtorek 8.00 – 16.00, środy 8.00 - 17.00, piątek 8.00 - 15.00;

 3. praca wykonywana w typowych pomieszczeniach biurowych związana z koniecznością przemieszczania się od parteru do II piętra bez windy;

 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie powiązana z obsługą urządzeń biurowych;

 5. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie;

 6. obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy (kserokopie);

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 6. oświadczenie o niekaralności;

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 8. oświadczenie z klauzulą:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U . z 2019r. poz. 1282).

 

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez składającego.

 

Wymagane dokumenty:

Formularz kwestionariusza i oświadczeń dostępny na stronie internetowej Urzędu pod treścią niniejszego ogłoszenia.

 

6. Informacje dodatkowe

 

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń w terminie do 20 listopada 2020r. do godz. 12:00.

Dodatkowych informacji udziela : Małgorzata Pietruczanis tel. (025) 7923757 w. 201.

 

 

 

Inne informacje:

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane osobiście.

Oferty konkursowe, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

Węgrów, dnia 09.11.2020r.

 

 

                                           

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                            Powiatowego Urzędy Pracy w Węgrowie

 

                                                                                                                 Anna Wieczorek

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.doc

oświadczenia-nabór.docx

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy-1-2.doc

 

Redakcja strony: Ogłoszenia o pracy w PUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8708

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl