Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o pracy w PUP

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Specjalista do spraw programów lub Specjalista do spraw programów – stażysta

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 • ilość etatów – 1 (1 osoba)
 • umowa o pracę na czas  nieokreślony, poprzedzona umową na czas określony

       od  01.10.2016r  do  31.12.2016r.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 

1)     obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

3)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

4)     nieposzlakowaną opinię;

5)      wykształcenie wyższe magisterskie,

6)      staż pracy: specjalista ds. programów – 2 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceny programów rynku pracy, specjalista ds. programów – stażysta – nie dotyczy.

 

2.  Wymagania dodatkowe:      

           

1)        znajomość zasad finansowania programów aktywizacji lokalnego rynku racy;

2)        znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych w/w ustaw;

3)        umiejętność interpretacji przepisów, analitycznego myślenia;

4)        umiejętność podejmowania decyzji, w tym samodzielność, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;

5)        umiejętność pracy w zespole;

6)        dobra organizacja pracy;

7)        umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu OFFICE, przeglądarki internetowej, obsługa poczty elektronicznej;

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)     aplikowanie o środki Funduszu Pracy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w tym:

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie;
 • monitoring projektu, bieżąca analiza przebiegu realizacji projektu oraz reagowanie na potrzebę zmian;
 • finansowe rozliczenie realizowanego projektu;
 •  sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb statystyki;

2)     rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań pracodawców zainteresowanych organizacją subsydiowanych miejsc pracy;

3)     udzielanie pomocy i wsparcia pracodawcom oraz osobom bezrobotnym w wykorzystaniu instrumentów rynku pracy w tym:

 • inicjowanie i organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych;
 • przyznawanie dofinansowania wynagrodzenie za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia;
 • obsługa bonu zatrudnieniowego;
 • dokonywanie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia;
 • dokonywanie refundacji kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

4)     monitorowanie i rozliczanie udzielonego wsparcia;

5)     reagowanie na stwierdzone naruszenia warunków umów;

6)     sporządzanie zestawień wydatków strukturalnych;

7)     sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;

8)     sporządzanie informacji i analiz z realizacji form wsparcia dla potrzeb statystyki;

9)     obsługa SI SYRIUSZ i programów w zakresie realizowanych zadań;

10)  archiwizowanie dokumentacji;

11)  bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

 

1)      praca na cały etat;

2)      praca w godzinach : poniedziałek - wtorek 8.00 – 16.00, środy 8.00 - 17.00, piątek 8.00 -  15.00;

3)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

4)      obsługa urządzeń biurowych;

5)      wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie.

       

5.  Wymagane dokumenty:

 

1)        życiorys ze zdjęciem;

2)        list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

3)        dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy (kserokopie);

4)        inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5)        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)        oświadczenie o niekaralności;

7)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

8)        oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarcze;

9)        oświadczenie z klauzulą:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 r. poz.922.)”
 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 poz.902.)

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez składającego.

 

6. Informacje dodatkowe

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 200) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23,  07-100 Węgrów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista do spraw programów lub Specjalista do spraw programów– stażysta w terminie do 19 września 2016r. do godz. 12:00.

 Dodatkowych informacji udziela :  Małgorzata Pietruczanis  tel.  (025) 7922542 w.201  lub (025) 7923757 w. 201.

 

Inne informacje:

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane osobiście.

Oferty konkursowe, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru  zostanie upowszechniona w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

Węgrów, dnia 06.09.2016r. 

 

                                           

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                            Powiatowego Urzędy Pracy w Węgrowie

 

                                                                                                                 Anna Wieczorek

Redakcja strony: Ogłoszenia o pracy w PUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8236

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl