Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Działalność PUP

Szanowni Państwo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
 • regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie wprowadzonego Uchwałą Nr 157/578/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16.02.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje zadania z zakresu:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. ,Nr. 127 poz. 721 z póżn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz.U. Nr 262, poz. 2607 z póżn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r.  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. (Dz.U. Nr. 136, poz. 1118 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. Nr. 177, poz. 1193 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z 2009 r.Nr 5, poz. 25);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szcegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  (Dz.U. Nr 142, poz. 1160);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 155 poz. 922)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155 poz. 921).

Redakcja strony: Działalność PUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2161

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl